Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Z ŻYCIA SZKOŁY
NASZA SZKOŁA
ZERÓWKA - GRUPA "SŁONECZKA"
DLA RODZICÓW
KLASY GIMNAZJALNE
WARTO ZAJRZEĆ
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Tu JesteŚMY


pamietajmy !

Zgodnie z art. 2 pkt. 23 Kodeksu Drogowego dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem jest pieszym. Z tego wynika, że nie może poruszać się po jezdni, ale tylko po chodniku, pod opieką osoby dorosłej (Kodeks Drogowy art. 33 pkt. 5).
Dzieci powyżej 10 lat mogą już samodzielnie jeździć rowerem po publicznych drogach. Jedyne wymaganie formalne (poza wiekiem) to posiadanie Karty Rowerowej (Kodeks Drogowy art. 96 pkt. 1).

Klauzula informacyjna - RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
- dotyczy przetwarzania danych osobowych
przez
Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Przechlewie

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO), jak również zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 p 1000 ) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Przechlewie , ul. Szkolna 4e, 77-320 Przechlewo,


2. jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie,
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Panią Lucyną Ciszewską, za pomocą adresu: iodo@przechlewo.pl lub pod nr telefonu 598334301 wew. 37,

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. na podstawie Art. 6 p. 1 litera „a”, „c”, „e” i Art. 9 p.2 litera „b” i „h” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określanymi jako RODO, jak również zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 p 1000 ), na podstawie zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Przechlewie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie,

6. w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu,
g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY
- dotyczy przetwarzania danych osobowych
przez
Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), jak również zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 p 1000 ) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie, ul. Szkolna 4e, 77-320 Przechlewo,

2. jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie,
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Panią Lucyną Ciszewską, za pomocą adresu: iodo@przechlewo.pl lub pod nr telefonu 598334301 wew. 37,

3. monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Przechlewie,

4. przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się budynek Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie, tj. wejścia / wyjścia, korytarze, klatki schodowe, obszar wokół budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie,

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust.1 lit.e (RODO) oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 roku poz. 996, 1000
i 1290),

6. rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku),

7. nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania, ( w zależności od wielkości nagrania) maksymalnie do 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów odrębnych, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,

8. nagrania z monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania lub osobom, których dane dotyczą, na wniosek w/w organów na podstawie przepisów obowiązującego prawa,

9. na zasadach i w zakresie określonym w RODO oraz w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych, osobom objętym monitoringiem przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do czynności przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Polityka prywatności szkolnego serwisu
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie
POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.
§ 1 Definicje
Serwis – serwis internetowy działający pod adresem szkolaprzechlewo.pl
Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
Administrator – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie, prowadzący działalność pod adresem: ul. Szkolna 4e, 77-320 Przechlewo, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8431617212, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 Rodzaje Cookies
• Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
• Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
• Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
• Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo
• Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
• Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
• Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
• Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
• Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
§ 5 Serwisy zewnętrzne
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
• Az.pl
§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
• Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie. • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 Wymagania Serwisu
• Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
• Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
• Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
• Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
• Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Szkoła otwarta na współpracę

Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę z rodzicami.
W razie potrzeby zawsze służymy radą i pomocą. Cenimy sobie konstruktywne uwagi podnoszące jakość naszej pracy.
Zapraszamy do kontaktów
z wychowawcami, nauczycielami, wicedyrektorami oraz
dyrektorem szkoły
.

nasz patron

Janusz Korczak
ur. 22 lipca 1878
zm. sierpień 1942

Ciekawe Linki
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie
ul. Szkolna 4e, 77-320 Przechlewo, tel.: 59 83 34 325, e-mail: przechlewo.szkola@wp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.