Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Z ŻYCIA SZKOŁY
NASZA SZKOŁA
ZERÓWKA - GRUPA "SŁONECZKA"
DLA RODZICÓW
KLASY GIMNAZJALNE
WARTO ZAJRZEĆ
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Tu JesteŚMY


pamietajmy !

Zgodnie z art. 2 pkt. 23 Kodeksu Drogowego dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem jest pieszym. Z tego wynika, że nie może poruszać się po jezdni, ale tylko po chodniku, pod opieką osoby dorosłej (Kodeks Drogowy art. 33 pkt. 5).
Dzieci powyżej 10 lat mogą już samodzielnie jeździć rowerem po publicznych drogach. Jedyne wymaganie formalne (poza wiekiem) to posiadanie Karty Rowerowej (Kodeks Drogowy art. 96 pkt. 1).

Język mniejszości narodowej - j. niemiecki

Organizacja zajęć języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej może odbyć się na wniosek rodzica, który chce, aby jego dziecko uczyło się tego języka w szkole. Jest to możliwe dzięki prawom,  jakie państwo polskie gwarantuje wszystkim mniejszościom narodowym w ramach polskiego systemu oświaty.
Warunki organizowania takich zajęć (w tym ilość wymaganych wniosków, obowiązki dyrektora, ilość godzin niemieckiego w szkole itp.) szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007 r.

W skrócie:

 • 7 wniosków złożonych w szkole wystarcza do zorganizowania zajęć języka mniejszości (w szkole ponadgimnazjalnej wymagane jest 14 wniosków).
 • Zajęcia języka niemieckiego mogą odbywać się w grupach z udziałem uczniów
  z różnych oddziałów lub różnych klas.
 • Od II etapu edukacyjnego (klasa V szkoły podstawowej, klasa II gimnazjum / szkoły ponadgimnazjalnej) oprócz lekcji niemieckiego uczniowie uczęszczają przez rok na zajęcia własnej historii i kultury (1 godz. tygodniowo).
 • Szkoła może zorganizować dla uczniów mniejszości niemieckiej lekcje geografii kraju pochodzenia.

Od 1 września 2017 r. obowiązuję nowe rozporządzenie w sprawie organizacji nauczania języka mniejszości. Jednym z załączników do rozporządzenia jest wzór wniosku, jakim mogą posłużyć się rodzice przy wnioskowaniu o zajęcia języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Złożenie wniosku przez rodzica jest podstawowym warunkiem dla zorganizowanie nauczania języka niemieckiego w szkole lub przedszkolu. Wniosek należy złożyć u dyrektora placówki przy zapisywaniu dziecka do szkoły lub przedszkola. Można to zrobić również w trakcie nauki dziecka w szkole, ale ważne jest, aby wniosek był złożony do 20 września danego roku szkolnego. W ten sposób dziecko ma szansę na lekcje języka niemieckiego jeszcze w tym samym roku szkolnym. Wniosek składany jest na zasadzie dobrowolności i dotyczy całego okresu nauki dziecka w szkole lub przedszkolu. Nie trzeba więc składać go ponownie co roku. Nie wymaga się również udokumentowania przynależności do żadnej organizacji mniejszościowej ani pochodzenia, ani obywatelstwa.
W tym zakresie obowiązuje art. 4, ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym: Nikt nie może być obowiązany do udowodnienia własnej przynależności do danej mniejszości. Wniosek jest jedynie wyrażeniem woli rodzica i podlega ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Wzór wniosku, jakim może posłużyć się rodzic, znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia: Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Pamiętaj!
Wniosek nie jest deklaracją przynależności do organizacji zrzeszających mniejszości niemiecką. Jest on jedynie wyrażeniem woli rodzica, który subiektywnie odczuwa przynależność do niemieckiej grupy narodowościowej i którego wolą jest, by dziecko miało możliwość nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości. Od rodzica nie wymaga się udokumentowania przynależności do organizacji mniejszości niemieckiej, pochodzenia ani obywatelstwa. Wniosek składany jest na zasadzie dobrowolności  i jest dokumentem traktowanym poufnie, do którego wgląd powinien mieć jedynie dyrektor szkoły względnie państwowe organy kontrolne.

Uwaga!
Nauka języka mniejszości wiąże się z pewnymi obowiązkami i przywilejami:

  Język niemiecki jako język mniejszości jest przedmiotem obowiązkowym.
 • Ocena z tego przedmiotu wpisywana jest na świadectwie 
 • Ocena z tego przedmiotu liczona jest do średniej ocen 
 • Ocena z tego przedmiotu warunkuje promocję do następnej klasy i ukończenie szkoły

 • Przedmiot własna historia i kultura jest przedmiotem dodatkowym
 • Ocena z tego przedmiotu wpisywana jest na świadectwie 
 • Ocena z tego przedmiotu liczona jest do średniej ocen
 • Ocena z tego przedmiotu nie wpływa na promocję i ukończenie szkoły
 

http://www.vdg.pl/pl/

Głównymi celami nauczania języka niemieckiego, jako języka mniejszości na etapie szkoły podstawowej jest przede wszystkim wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, kształcenie wszystkich sprawności również manualnych, rozwijanie wrażliwości i otwartości na świat, pewności siebie i samodzielności oraz umiejętności pracy w zespole. Mamy na celu zapewnienie naszej młodzieży lepszego startu w przyszłość. Pragniemy kształtować postawy uczciwego, asertywnego i tolerancyjnego młodego człowieka, który bez kompleksów potrafić będzie nawiązywać kontakty i zgodnie oraz efektywnie współpracować z innymi.

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w wymiarze 3 godzin lekcyjnych tygodniowo. Uczniowie poznają język niemiecki podczas gier i zabaw, wspólnego śpiewania itd. Proponowane lekcje języka niemieckiego zakładają maksymalną eliminację stresu, opierają się na słuchaniu, ogólnym rozumieniu wypowiedzi, imitacji i dobrowolności wypowiedzi. Realizowany program jest elastyczny, dostosowany do indywidualnych warunków i potrzeb uczniów i nauczycieli. Część zajęć realizowana jest w formie cyklicznych spotkań lub projektów. Planowane są wyjazdy i wycieczki, również zagraniczne. Uczniowie zostają zaopatrzeni w materiały edukacyjne. Mamy zamiar pracować na podręcznikach WSZPWN Ich und du.


Szkoła otwarta na współpracę

Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę z rodzicami.
W razie potrzeby zawsze służymy radą i pomocą. Cenimy sobie konstruktywne uwagi podnoszące jakość naszej pracy.
Zapraszamy do kontaktów
z wychowawcami, nauczycielami, wicedyrektorami oraz
dyrektorem szkoły
.

nasz patron

Janusz Korczak
ur. 22 lipca 1878
zm. sierpień 1942

Ciekawe Linki
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie
ul. Szkolna 4e, 77-320 Przechlewo, tel.: 59 83 34 325, e-mail: przechlewo.szkola@wp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.