Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Z ŻYCIA SZKOŁY
NASZA SZKOŁA
ZERÓWKA - GRUPA "SŁONECZKA"
DLA RODZICÓW
KLASY GIMNAZJALNE
WARTO ZAJRZEĆ
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Tu JesteŚMY


pamietajmy !

Zgodnie z art. 2 pkt. 23 Kodeksu Drogowego dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem jest pieszym. Z tego wynika, że nie może poruszać się po jezdni, ale tylko po chodniku, pod opieką osoby dorosłej (Kodeks Drogowy art. 33 pkt. 5).
Dzieci powyżej 10 lat mogą już samodzielnie jeździć rowerem po publicznych drogach. Jedyne wymaganie formalne (poza wiekiem) to posiadanie Karty Rowerowej (Kodeks Drogowy art. 96 pkt. 1).

Wolontariat - warto wiedzieć

Wskazówki - podpowiedzi dla uczniów, rodziców a także nauczycieli.

Pomaganie innym jest jedną z najpiękniejszych form aktywności człowieka. Szkoła zawsze wspierała i będzie wspierać tego typu działania. Organizowanie i propagowanie wolontariatu wpisane zostało jako jeden z kluczowych obszarów prawa oświatowego i jest też częścią podstawy programowej kształcenia ogólnego dzieci i młodzieży w szkołach w naszym kraju.

Decydując się na wykonywanie pracy w ramach wolontariatu, należy pamiętać m.in. o następujących kwestiach:

1. Podstawą wykonywania prac wolontariackich jest umowa z pracodawcą – najlepiej pisemna.
2. Od pracodawcy można oczekiwać, że przewidywana praca zostanie wyceniona (stosowny zapis powinien zostać ujęty w umowie). Natomiast uczeń/rodzic/opiekun prawny zgadza się w ww. umowie na wykonanie tejże pracy nieodpłatnie – wolontaryjnie.

3. Ważne jest, aby umowa pracy wolontaryjnej z pracodawcą zawierała jak najbardziej korzystne gwarancje ubezpieczenia wolontariusza na wypadek zdarzeń losowych, zdrowotnych, wypadkowych itp., np. poprzez polisę ubezpieczeniową.
4. Prawo polskie przewiduje też inny normatywny czas pracy dla nieletnich a inny dla dorosłych.

Pomaganie innym jest arcy szlachetne, jednak wolność i dobro jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się krzywda drugiego człowieka. Warto zatem zabezpieczyć się i zapewnić sobie warunki ochrony, w tym zdrowia i praw podstawowych. Certyfikaty i poświadczenia wolontariatu brane są pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz przy ubieganiu się o pracę jako element doświadczenia zawodowego. Pracodawca chcąc zatrudnić wolontariusza nie może zachęcać ani działać w zakresie rekrutacji czy propagowania wolontariatu na terenie szkoły bez ustalenia warunków i pisemnej zgody dyrektora szkoły.

Podstawą prawną wykonywania pracy wolontaryjnej jest USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z pózn. zm.).

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły
im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
Szkoła otwarta na współpracę

Jesteśmy szkołą otwartą na współpracę z rodzicami. W razie potrzeby zawsze służymy radą
i pomocą. Cenimy sobie konstruktywne uwagi podnoszące jakość naszej pracy.
Zapraszamy do kontaktów
z wychowawcami, nauczycielami, wicedyrektorami oraz
dyrektorem szkoły.

Każdy uczeń, rodzic, inna uprawniona osoba ma prawo zgłaszać uwagi dotyczące naruszania zasad uczciwego, sprawiedliwego, równego traktowania, a przede wszystkim ma prawo i obowiązek zgłaszać przypadki naruszania lub zagrożenia bezpieczeństwa psychicznego
i fizycznego uczniów oraz osób przebywających na terenie szkoły.

nasz patron

Janusz Korczak
ur. 22 lipca 1878
zm. sierpień 1942

REALIZOWANE PROJEKTY

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Certyfikaty/podziękowania

Ciekawe Linki
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie
ul. Szkolna 4e, 77-320 Przechlewo, tel.: 59 83 34 325, e-mail: przechlewo.szkola@wp.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.